1983 metų rugsėjo 30 dieną Utenos rajono centrinėje (dabar Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji) bibliotekoje tuometinės bibliotekos direktorės Genovaitės Driukienės iniciatyva vyko knygos bičiulių susirinkimas, kurio metu nutarta burtis į knygos mylėtojų klubą. Klubo pirmininke buvo išrinkta CB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Alma Eigerdienė. Į klubą susibūrė įvairių specialybių ir poreikių žmonės. Vėliau žurnalistas ir vertėjas Romualdas Valančiūnas pasiūlė klubą vadinti „Verdenės" vardu, dailininkas Klemensas Kupriūnas sukūrė literatūros mėgėjų klubo piešinį. 1986 metais klubas tapo Utenos literatų klubu „Verdenė"pirmininku išrinktas poetas, žurnalistas Petras Mindaugas Stundžia, renginių organizatore Regina Stakėnienė. Čia būrėsi Utenos rajone gyvenantys ir kuriantys literatai. Vėliau į klubo veiklą įsijungė ir kitur gyvenantys ar besimokantys rašantys uteniškiai. 2009 metais sausio 30 dieną klubo pirmininke išrinkta Regina Stakėnienė.

Leidyba - viena svarbiausių Utenos literatų klubo „Verdenė" veiklos sričių.
Susikūrus literatų klubui, du jos nariai (Petras Panavas ir Mindaugas Stundžia) jau buvo išleidę savo knygas. Iki 2014 metų 51 verdenietis išleido savo personalinius leidinius (po vieną ar keletą leidinių savo, Utenos savivaldybės, Respublikos, Atviros Lietuvos fondo ar kitų rėmėjų lėšomis). Utenos literatų klubas „Verdenė" 1983-2013 metais išleido apie 60 leidinių.

Pirmasis verdenietis, savo lėšomis išleidęs poezijos knygą, yra Vytautas Kaziela „(Palesink paukštį", 1990, V., Periodika), antrasis – Jonas Juodvalkis – poezijos knygą „Tėviškė šventoji" (1991, Utenos spaustuvė), vėliau Genovaitė Abromaitytė-Balčiūnienė – poezijos knygą „Kas užgyja- užgis" (1992, Utenos spaustuvė).
1995 m. gruodžio 27 dieną Utenos rajono savivaldybė įregistravo Utenos literatų klubą „Verdenė" kaip savarankišką nevyriausybinę organizaciją. Nuo tų metų klubas turi savo įstatus, spaudą, sąskaitą banke. 2004 metų birželio 23 dieną Valstybės įmonės registrų centro Utenos filialas įtraukė klubą į juridinių asmenų registrą. Klubui suteikta teisinė forma - asociacijaparamos gavėjo statusas, pagal Asociacijos įstatymą patvirtinti klubo įstatai. Nuo minėtų metų klubo nariams suteikta galimybė ruošti projektus, gauti lėšas leidybai, klubo veiklai. Nuo 1996 metų buvo rengiami projektai Utenos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Baltijos-Amerikos partnerystės finansuojamoms programoms. Rėmėjais tapo akcinės bendrovės, verslininkai ar privatūs asmenys.
Pirmasis leidinys, išleistas pagal projektą Utenos rajono savivaldybės finansuojamoms programoms, buvo Genovaitės Maniušytės-Masiulienės kaimo kronikų ir vaizdelių knyga „Ir nusinešė laikas..." (1996, Utenos spaustuvė).
Pirmasis Utenos literatų klubo „Verdenė" lankstinukas „Utenos krašto literatų poezija" išėjo 1987 metais. Jį paruošė Klemensas Kupriūnas, leido Utenos spaustuvė, finansavo Utenos rajono kultūros skyrius. Lankstinuke – 11 autorių kūriniai.
1989 metais klubo „Verdenė" nariai paruošė pirmąjį kūrybos almanachą „Verdenė" (redaktorius ir rėmėjas verdenietis Antanas Kibickas, V., Periodika). Jame 26 autorių kūryba. 1995 metais leidykla „Indra" (direktorius verdenietis Antanas Kibickas) išleido antrąją almanacho „Verdenė" knygą'. Leidybą rėmė UAB „Utenos Indra" Ją sudarė rašytojas Vytautas Kaziela. Čia spausdinama 34 autorių kūryba. Pirmoji spalvotu viršeliu ir dalimi spalvotų iliustracijų almanacho „Verdenė" trečioji knyga išleista 1998 metais. Ją parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (tuometinis ministras kraštietis rašytojas Saulius Šaltenis) bei UAB „Utenos Indra". Iliustravo Vida Navikienė, Klemensas Kupriūnas, Vytautas Petronis. Sudarė ir redagavo rašytojas Petras Panavas. Leidinyje 36 verdeniečių kūryba. 2003 metais išleista ketvirtoji spalvinga almanacho „Verdenė" knyga, kurią sudarė ir redagavo rašytoja Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, iliustravo Audronė Misiukaitė, Klemensas Kupriūnas, Vytautas Petronis, Odeta Bražėnienė. Knygos leidybą finansavo Utenos rajono savivaldybė ir UAB „Utenos Indra". Leido leidykla „Indra". 2008 metais išleista penktoji almanacho „Verdenė" knyga. Ji išleista Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis. Leidinį sudarė ir redagavo rašytoja Regina Katinaitė- Lumpickienė, iliustravo Klemensas Kupriūnas, Genovaitė Adiklienė, Vytautas Petronis, Utenos rajono tautodailininkai, įvairių tautų ekslibrių autoriai, kurių darbai skirti klubui „Verdenė" ir jo nariams. Leidinį leido leidykla „Indra". Joje – 63 autoriai. 2013 metais leidykla „Indra" išleido almanacho „Verdenė" šeštąją knygą „Žodžiu įprasminę". Jos leidybą finansavo Utenos rajono savivaldybė. Knygą sudarė ir redagavo rašytojas Stepas Eitminavičius, iliustravo dailininkas Linas Blažiūnas ir fotomenininkė Aureolė Pivorė. Leidinyje spausdinama 49 autorių kūryba.
Verdeniečio Antano Kibicko ir klubo literatų iniciatyva 1993 metais leidykla „Indra" savo lėšomis išleido Utenos krašto poezijos antologiją „Po Aukštaitijos pilnatim". Sudarė poetas Vytautas Kaziela, iliustravo dailininkas Algirdas Indrašius, techninė redaktorė Rūta Jonuškienė, korektorius Stepas Eitminavičius. Joje – 26 Utenos krašto poetų kūryba. 2002 metais išleistas atsiminimų ir straipsnių rinkinys apie Uteną ir uteniškius „Po Indrajos dangumi". Jį sudarė Regina Stakėnienė, redagavo Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, iliustravo Audronė Misiukaitė-Driskiuvienė. Leido UAB „Utenos spaustuvė". Išleistas pagal Utenos rajono savivaldybės ir Baltijos-Amerikos partnerystės finansuojamas programas. Leidinyje 19 uteniškių straipsnių. 2003 metais išleistas klubo „Verdenė" jaunųjų literatų kartu su Utenos neįgaliaisiais literatais kūrybos rinkinys „Vėjas tarp sūpynių". Jį sudarė ir redagavo rašytojas Petras Panavas, finansavo Utenos rajono savivaldybė, iliustravo Audronė Misiukaitė. Leidinyje – 21 autoriaus kūryba.
Penki Utenos literatų klubo „Verdenė" nariai (P. Panavas, V. Kaziela, M. Stundžia, A. Gasperaitis, E. Rinkevičius) įtraukti į Lietuvių literatūros enciklopediją, septyni - į V. Vanago „Lietuvos rašytojų sąvadą", dvidešimt - į Utenos krašto enciklopediją, aštuoniolika - į „Mano uteniškių albumą" ir kitus leidinius. Nemaža verdeniečių dalis yra straipsnių rinkinių autoriai ar respublikinių leidinių sudarytojai - S. Eitminavičius „Justino Marcinkevičiaus pamokos"; R. Valančiūnas „Plačiašakis ąžuolas"; R. Katinaitė-Lumpickienė „Laiškai iš vaivorykščių kranto"...
Apie Utenos literatų klubo „Verdenė" išleistus leidinius informuojama almanacho „Verdenė" 3,4,5 knygose. Apie klubą ir narių leidinius – www.kulturautenojeA. ir M.Miškinių viešoji biblioteka /katalogai /LIBIS. Apie klubo Lietuvos rašytojų sąjungos narius, jų leidinius www.rasytojai.lt

Kita itin svarbi klubo veiklos sritis – literatūros renginiai.
Pirmieji renginiai dar klubo ištakose vyko Utenos rajono centrinėje bibliotekoje. Pirmąjį renginį vedė bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, klubo pirmininkė Alma Eigerdienė (Č. Aitmatovo knygos „Ilga kaip šimtmečiai diena" pristatymas). Vėliau daugiau dėmesio buvo skiriama lietuvių, Utenos krašto literatūrai, leidiniams. 1987 metais vyko R. Granausko knygos „Gyvenimas po klevu", A. Sprindžio knygos „Žemaitė" aptarimai. 1988 metai pedagogų poezijos rinkinio „Pabūk džiaugsmu" (jame tarp kitų respublikos poetų ir uteniškių pedagogų Alvydo Katino bei Petro Panavo eilėraščiai) aptarimas. Jame dalyvavo ir knygos autoriai iš įvairių Respublikos rajonų. Tai buvo pirmieji verdeniečių svečiai.
Pirmoji Utenos literatų klubo „Verdenė" nario pristatyta knyga - poeto Vytauto Kazielos „Palesink paukštį" – vyko 1990 metais. Ją pristatė režisierius Šarūnas Kunickas, režisavęs poezijos spektakliuką pagal knygą. Vėliau vyko daugumos verdeniečių naujai išleistų knygų pristatymai. Per beveik ketvirtį amžiaus susirikiuotų netoli šimto.
Verdeniečiai pažymi ir literatų, kraštiečių rašytojų jubiliejines sukaktis. Literatūros vakarai buvo skirti Rapolui Šalteniui, Mindaugui Stundžiai, Vytautui Kazielai, Pranui Treiniui, Broniui Radzevičiui, Antanui Masioniui, Stanislovui Karanauskui, Petrui Markevičiui, Juozui Šnapščiui-Margaliui, Pranui Raščiui, Karolinai Praniauskaitei, Edmundui Rinkevičiui, Petrui Panavui, Antanui Miškiniui, Motiejui Miškiniui, Algimantui Baltakiui, Antanui Kibickui, Petrui Taruliui, Pulgiui Andriušiui, Pranui Dauniui, Jonui Šiožiniui, Antanui Gasperaičiui, Irenai Gansiniauskaitei, Reginai Katinaitei-Lumpickienei, Silvestrui Sinkui, Vytautui Petroniui, Rūtai Mikulėnaitei-Jonuškienei, Vytautui Rašickui, Romualdui Katinui, Bronislavai Martinkėnaitei- Veikutienei, Donatai Prušinskaitei, Genovaitei Adiklienei, Reginai Abukauskienei... Jubiliatams liaudies meistras verdenietis buvo sukūręs atminimo medalius, Vytautas Petronis, Klemensas Kupriūnas – ekslibrius.
Verdeniečiai kartu su savo vaikais ar vaikaičiais keliavo po Aukštaitiją, Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją, aplankydami literatūrines, istorines vietas, žymių asmenybių tėviškes (Žemaitės, M. K. Čiurlionio , S. Nėries, J. Basanavičiaus, B. Sruogos, B. Dauguviečio, V. Kudirkos, K. Binkio, J. Janonio, A. ir M. Miškinių, B. Radzevičiaus, A. Masionio, S. Stanevičiaus, Maironio, T. Tilvyčio, J. Tilvyčio, J. Šiožino, P. Andriušio, A. Vienuolio, A. Baranausko...). Vyko susitikimai su Rokiškio, Raseinių, Plungės, Kalvarijos, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Molėtų, Švenčionių, Ignalinos, Jonavos, Druskininkų, Dusetų, Marijampolės, Biržų ir kitų rajonų literatais. 1998 metais literatai susitiko su rašytojais kraštiečiais, išeiviais iš JAV Anatolijum Kairiu bei Alfonsu Nyka-Niliūnu.
Nuo 1997 metų kiekvieną pavasarį vyko Utenos apskrities literatų šventė „Po Aukštaitijos dangumi" apskrities rajonuose. Utenos literatų klubas „Verdenė" kartu su Daugailių seniūnija šią šventę organizavo 1997 metais. Rajone verdeniečiai organizuodavo poezijos pavasarėlius, rudenėlius. Jie vykdavo mokyklose, bibliotekose, gamtoje (prie Narkūnų, Šeimyniškių piliakalnių) ar kitur.
Svarbiausias, tradicinis Utenos literatų klubo „Verdenė" renginys „Gimtoji mūsų žemė", vykstantis kiekvienais metais. Pirmasis renginys vyko 1985 metų sausio 30 dieną senuosiuose kultūros namuose (Maironio gatvė). Renginį organizavo Alma Eigerdienė, vedė Petras Blaževičius. Antrasis – 1986 01 24. Jį vedė pedagogas, literatas Alvydas Katinas, dalyvavo rašytojas Vytautas Račickas. Tradicinio renginio dalyviai ir svečiai skaito savo kūrybą, prisimena Amžinybėn iškeliavusius literatus, kviečia žinomus Utenos krašto rašytojus (dalyvavo Vytautas Račickas, Leonardas Grudzinskas, Irena Gansiniauskaitė, Saulius Šaltenis, Arvydas Šaltenis, Ema Mikulėnaitė, Ferdinandas Jakšys, Aleksandra Miškinienė, Jolanta Miškinytė-Garjonienė, Algimantas Baltakis, Gediminas Isokas, Pranas Treinys...). 1989–2001 metais renginio metu buvo įteikiamas Utenos kultūros skyriaus prizas ir premija.
Apdovanojimai
1988 metais liepos mėnesį Utenos rajono kultūros skyrius (vedėjas Alvydas Katinas) įsteigė kasmetinį prizą (prizo autoriai dailininkai Andrius Surgailis ir Klemensas Kupriūnas) ir premiją (ją rėmė ir Utenos knygos bičiulių draugija, kuriai vadovavo Janina Mykolaitienė) už geriausią metų literatūrinę publikaciją. Paskutiniuosius du apdovanojimus finansavo ir įteikė Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Verdeniečiai, šio apdovanojimo laureatai: Petras Panavas ir Vytautas Kaziela (1989 m.), Mindaugas Stundžia (1990 m.), Vilius Vanagickas (1991 m.), Regina Katinaitė-Lumpickienė (1992 m.), Silvestras Sinkus (1994 m.), Stepas Eitminavičius (1995 m.), Edmundas Rinkevičius ir Antanas Kibickas (1996 m.), Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė (1997 m.), Stanislovas Karanauskas (1998 m.), Antanas Gasperaitis (2000 m.), Romualdas Katinas (2001 m.).
1998 metais Utenos rajono savivaldybės administracija įsteigė Utenos rajono kultūros ir meno premiją. Ji įteikiama kiekvienais metais vasario 16 dieną. Verdeniečiai, šios premijos laureatai: Stanislovas Karanauskas (1998 m.), Petras Panavas (1999 m.), Antanas Gasperaitis (2000m.), Stepas Eitminavičius (2001m. ), Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė ir Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (2002 m.), Regina Katinaitė-Lumpickienė (2003 m.), Vytautas Kaziela (2004 m.), Mindaugas Stundžia (2005 m.), Audronė Misiukaitė (2006 m.), Vytautas Petronis ir Leonora Buičenkienė (2007 m.) Klemensas Kupriūnas (2011 m.), Vytautas Kaziela ir Regina Stakėnienė (2013 m.).
2003 metais Utenos rajono savivaldybės taryba, pritariant Lietuvos rašytojų sąjungai, įsteigė Antano Miškinio literatūros premiją už aukštaitiškos dvasios išsaugojimą poezijoje. Verdeniečiai šios premijos laureatai: Petras Panavas (2003 m.), Vytautas Kaziela (2006 m.), Regina Katinaitė- Lumpickienė (2010 m.).
Utenos klubo „Verdenė" nariai – Utenos krašto garbės piliečiaiRapolas ŠaltenisVytautas PetronisAntanas Gasperaitis.
Utenos miesto metų žmogaus apdovanojimai, skirti verdeniečiams: rašytojui Stepui Eitminavičiui (2005 m.), tautodailininkei, literatei Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei (2007 m.).
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už tradicinės literatūros puoselėjimą ir skleidimą apdovanotas verdenietis kraštotyrininkas, literatas Antanas Gasperaitis (2004 m.).
2011 metais Utenos 750-mečio proga apdovanoti Utenos kraštui nusipelnę asmenys specialiai sukurtais Atminimo ženklais. Tarp jų – Utenos literatų klubo „Verdenė" nariai: Antanas GasperaitisPetras PanavasAntanas KibickasOdeta BražėnienėVygantas VarneckasRomualdas ValančiūnasStepas EitminavičiusAudronė MisiukaitėRegina Stakėnienė. Apdovanojimai įteikti 2011 m. rugsėjo 22 d. bei 2012 m. vasario 15 d., asmenų pavardės įrašytos į Utenos rajono Garbės knygą.
Daugelis Utenos literatų klubo „Verdenė" narių dalyvauja įvairiuose radijo, televizijos laidose, periodinėje spaudoje ar virtualiose svetainėse, veda įvairius renginius, redaguoja savo ar kitų autorių knygas, neretai patys ir iliustruoja. Klubo veikloje dalyvauja šeši Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, kurių knygos turi ir tarptautinį pripažinimą, ypač dėl tarptautinių knygų mugių. Į šias muges leidiniai keliauja verdeniečio Antano Kibicko, kuris yra leidyklos „Indra" įkūrėjas ir savininkas, iniciatyva.
Utenos literatų klubo „Verdenė" veiklą remia Utenos rajono savivaldybės, Utenos apskrities viršininko administracijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, leidykla „Utenos Indra", UAB „Utenos spaustuvė", Utenos kultūros centras, kraštotyros muziejus, A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, pramonės įmonės (UAB „Mėsa", „Utenos alus", UAB „Alauša") ir kiti.
1994 metais Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentė Jūratė Misiūnienė apgynė diplominį darbą „Utenos literatų klubas „Verdenė".

Regina Stakėnienė

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt